DSNK_2000_1 zadaci


 1. Rubidijev jodid kristalizira po istom tipu jedinične kristalne čelije kao i cezijev klorid, a to je prostorno centrirana kocka.

a) Kolika je najmanja udaljenost između rubidijeva i jodidnog iona ako je polumjer rubidijeva iona 1,49 · 10-10 m, a jodidnog iona 2,17 · 10-10 m. Rezultat izrazi u pm.

b) Izračunaj volumen jedinične čelije. Rezultat izrazi u cm3

c) Napiši elektronskie konfiguracije rubidijeva i jodidnog iona.

2. Fizička svojstva kristala ovise o:

A Coulombovom zakonu

B silama koje se javljaju unutar kristala

C načinu slaganja čestica od kojih je kristal građen

D kordinacijskom broju

E prirodi kemijske veze

F delokaliziranim elektronima

Zaokruži slova ispred ispravnih tvrdnji.

3. Vodena otopina sadrži jod, modru galicu, i naravno vodu. Predloži kojim bi se potupcima ta smjesa mogla razdvojiti na sastavne komponente.

4. Neki čovjek našao je na cesti komadić metala zlatno žute boje. On se nada da je to komad zlata a ne mjed. Zato je brzo otišao kući da ga izvaže i u knjizi potraži podatak o gustoći. Komadić metala imao je 15,70 g, a gustoća zlata je 19,3 g/cm3. Izveo je još jedan pokus. Nakon tog pokusa bio je sretan jer se njegova nada potvrdila.

a) Koji je pribor osim vage potreban za pokus?

b) Dokaži računom što je čovjek mjerio.

5. U kojoj je molekuli kovalentna veza među atomima najjača.

A H2;

B CH4;

C HCl;

D NaCl;

E N2;

Zaokruži slovo ispred ispreavne tvrdnje.

6. Izračunaj tražene vrijednosti da popuniš tablicu.


7. Zaokruži slovo ispred ispravih tvrdnji:

A Atomski broj nekog kemijskog elemanta odgovara broju protona u atomskoj jezgri.

B Maseni broj nekog atoma je broj neutrona u atomu.

C Elektron ima veću masu od protona ili neutrona.

D Svi atomi fluora sadrže devet protona.

E Svi atomi ugljika imaju masu točno 12 mau.
F Kristal natrijevog klorida građen je od molekula NaCl.

G 1 mol SO3 sadrži 6,022 · 1023 atoma sumpora i 1,8066 · 1024 atoma kisika.

H Formula natrijevog fosfata je Na3P.

I Empirijska formla NO2 je N2O4.

J 5,91 g zlata odgovara množini od 0,03 mol.

8. Ako se malo sumporovog praha dotakne zapaljenom trešćicom on će se______________.To je reakcija sumpora s _________________. Uvođenjem tog produkta u posudu na dnu koje se nalazi navlažena crvena ruža i niski komadić zapaljene svjeće.
Ruža će ______________ ______________ a svijeća _______ ___ ___________. Uvede li se taj produkt u vodu nastat će ___________, što može promjena boje ____________lakmus papira u ____________.

Jednadžba kemijske reakcije:___________________________________________

Svojstva produkta su:

A gori

B ne podržava gorenje

C reagira s vodom i stvara sumpornu kiselinu

D ima svojstvo izglijeđivanja

Zaokruži slovo ispred ispravnih tvrdnji.

9. Prolaskom sunčeve svjetlosti kroz staklenu prizmu nastaje kontinuirani spektar. Takav spektar će nastati ako se kroz prizmu propusti svjetlost koju daje:

A neonska cijev (neonsko svjetlo)

B obična žarulja

C živina žarulja

D upaljena svijeća

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

10. Planet Zemlja pretežno je vodeni planet. Tek trećina otpada na čvrsto tlo (29,2 %), toćnije 148 800 000 km2. Kada bi atomi zlata bili veličine trešanja da li bi atomi sadržani u 0,1217 grama zlata prekrili kopno?

a) A da;

B ne;

C da u 9 slojeva

D da u 10 slojeva.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdne. Ispravnost odgovora dokaži računom. Polumjer atoma zlata je 144 pm a trešnje 1 cm. Ar(Au)=197.

b) Koliko kvadratnih metara pokriva monoatomni sloj zlata?

11. Veličina otkrića D.I. Mendeljejeva je:

A što je uočio peridičnost ponašanja do tada otkrivenih elementarnih tvari.

B Što je elemente razvrstao po tada poznatim atomskim masama.

C što je ustanovio da neke elementarne tvari još nisu otkrivene a on im je unaprijed odredio neka kemijska i fizička svojstva.

D što je shvatio da atomska masa samo približno određuje položaj elementarne tvari u periodnom sustavu.

Zaokruži slova ispred ispravnih tvrdnji.

12. Jedinična ćelija nikla jest plošno centrirana kocka s duljinom brida 3,52 · 1010 m. Gustoća nikla je 8,91 g/cm3. Izračunaj relativnu atomsku masu nikla.

13. Jedna d orbitala sadrži ______elektrona. Elektroni u jednoj orbitali moraju biti ________ ___________. Zadnja ljuska nekog atoma može sadržavati samo _______________ elektrone. Elektroni zadnje ljuske zovu se ______________ ________________. Broj elektrona zadnje ljuske određije _____________svojstva elementarne tvari.

14. Odgovori potvrdno (da) ili niječno (ne) prema točnosti tvrdnje o svojstvima amorfnih i kristalnih tvari.


15. U otopinu srebrovog nitrata stavnjeno je 25,0 g cinka, pa dolazi do kemijske reakcije u kojoj se izlučuje srebro a u otopini ostaje cinkov nitrat.

a) napiši jednadžbu reakcije.

b) izračunaj masu izlučenog srebra, ako se zbog nečistoće zinka izlučilo 72,3 % srebra.

16. a) Popuni tablicu:


b) Molekula će biti polarna:

A samo ako su vezani atomi različite elektronegativnosti.

B ako zbog prostornog rasporeda atoma u molekuli težište negativnog i pozitivnog naboja atoma različitih elektronegativnosti nije u istoj točki.

C samo ako je centar pozitivnog i negativnog naboja u istoj točki.

D samo ako je molekula simetrično građena.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

c) Koje su molekule iz navedene tablice polarne?
 Unos: 27. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija