DSNK_2001_1zadaci


 1. Djelovanjem kiselih kiša u prirodi na stijene od kalcijevog karbonata nastat će:

A CaSO4 · 2 H2O

B CaCO3 · H2O

C CuSO4 · 5 H2O

D PbSO4

2. Zaokruži ispravnu formulu dušične kiseline napisanu Lewisovom simbolikom:


3. Protoni u nekom atomu ne određuju:

A vrstu atoma

B atomsku masu

C položaj u periodnom sustavu

D naboj jezgre

E kemijska svojstva

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

4. Koliko ima orbitala u sljedećim podljuskama:

A 2p ______

B 4d ______

C 2d ______

D 3s ______

E 5f ______


5. Relativna atomska masa elementa je omjer prosječne mase atoma i:

A 12 g atoma nuklida 12C

B 1/12 mase atoma nuklida 12C

C 1 g atoma nuklida 12C

D unificirane atomske jedinice mase

E 120 g atoma nuklida 12C

F 10 g atoma nuklida 12C

Zaokruži slovo ispred ispravne(ih) definicije(a).

6. Provjeri koje su od niže navedenih reakcija napisane kao ispravne jednadžbe i zaokruži slovo ispred neispravno napisanih jednadžbi:

A 2 S + 3 O2 → 2 SO3

B 8 Al + 3 NaNO3 + 5 NaOH + 2 H2O → 8 NaAlO2 + 3 NH3

C C3H8 + 6 O2 → 3 CO2 + 4 H2O

D CH4O + O2 → CO2 + H2O

E CaO + 2 HCl → CaCl2 + H2O

F Mg3N2 + 2 H2O → 3 Mg(OH)2 + 3 NH3

7. Srednja udaljenost Mjeseca od Zemlje iznosi 384 000 km. Izračunaj masu (u mg) uranija (urana) u kojoj ima toliko atoma da bi nanizani jedan do drugoga činili lanac duljine 384 000 km. Polumjer jednog atoma uranija iznosi 152 pm.

8. Nadopuni rečenice:

A Čvrste tvari u prirodi dolaze kao _________________ i ____________.

B Tvari koje kristaliziraju po tipu dijamanta odlikuju se ____________ tvrdoćom.

C Elementarna ćelija plošno centrirane kocke sadrži
____________ atoma.

D Privlačne sile između iona u kristalu su ___________ prirode.

E Plemeniti plinovi kristaliziraju kao _______________ kristali.

F U kubičnoj rešetki broj elementarnih ćelija koje dijele atom u sredini plohe je _____.

9. Na osnovi opisa svojstava razvrstajte nabrojene tvari u tvari s metalnom, ionskom, molekulskom, odnosno kovalentnom kristalnom rešetkom:

A Svijetložuta krutina, tali se pri 119 °C u svijetložutu tekućinu, a vrije pri 444,6 °C. Ne provodi elektricitet ni u krutom ni u rastaljenom stanju.

B Srebrnobijela tekućina, skrutne se pri -39 °C a vrije pri 357 °C. Provodi elektricitet i u krutom i u rastaljenom stanju.

C Crvenosmeđa tekućina, skrutne se pri -7 °C a vrije pri 59 °C. Pare su također crvenosmeđe boje. Ne provodi elektricitet ni u krutom ni u tekućem stanju.

D Bezbojni prozirni kristali koji pri 800 °C prelaze taljenjem u prozirnu tekućinu. Kristali ne provode, ali talina dobro provodi elektricitet.

10. Napišite:

A elektronsku konfiguraciju atoma Fe i iona Fe2+ i Fe3+

B Koji je ion stabilniji?

C Poredaj ione po porastu polumjera.

11. U sljedećoj tablici napiši koje su tvari: elementarne tvari, spojevi, homogene ili heterogene smjese tvari.


12. Prikaži prostorni izgled molekula S8, P4 i BCl3.

13. Kolika je gustoća (u g / cm3) kroma ako njegovoj kubičnoj elementarnoj ćeliji sa stranicom a = 288,5 pm pripadaju 2 atoma?

14. Napiši koja vrsta kemijske veze među atomima postoji u sljedećim spojevima:

KBr, ClO2, CaCl2, NO, Al2(SO4)3, NCl2, Co(ClO4)2 i PCl3.

15. Zaokruži točnu(e) tvrdnju(e):

A Amorfne tvari imaju pravilnu unutarnju građu i određeno talište.

B Kristali mogu biti ionski, molekulski i atomski.

C Talište tvari ionske strukture je to više što je udaljenost između iona i njihov nabojni broj veći.

D Staklo ima kristalnu strukturu.

E Kalavost je svojstvo ionskih kristala.

16. Kolika je masa uzorka srebra koji sadrži isti broj atoma koliko ih ima uzorak magnezija mase 33,52 g?

17. Potpunim sagorijevanjem 2,66 g neke tvari nastaje 1,54 g
ugljikovog (IV) oksida i 4,48 g sumporovog(IV)oksida.

A Odredi formule nepoznate tvari.

B Napiši kemijsku reakciju nastajanja tog spoja.

18. Naboj jednog mola elektrona približno iznosi:

A 1,6·10-19 C

B 9,649·103 C

C 6,022·10-23 C

D 9,649·104 C

19. Zaokružite točne tvrdnje:

A Voda je jedina tekućina koja pri talištu nema najveću gustoću.

B Zbog slabe vodikove veze voda ima relativno nisko talište i vrelište.

C Londonove privlačne sile su najjača međumolekulska privlačenja.

D Dipolne molekule su one kojima se središta pozitivnog i negativnog naboja ne poklapaju.

E Metalna veza je elektrostatske prirode.

20. Napišite jednadžbe koje prikazuju:

A sintezu olovnog(II) jodida

B termički raspad natrijevog hidrogenkarbonata

C reakciju magnezija s solnom (klorovodičnom) kiselinom

D reakciju natrija s vodom

E reakciju sumporaste kiseline i kalcijevog karbonata

21. A Zaokruži slovo ispred simbola atoma ili iona koji ima istu elektronsku konfiguracij kao ion Ge2+

A Ca2+

B Ca

C Se2-

D Sn2+

E Cu2+

F Zn


B Napiši elektronsku konfiguraciju odabranog atoma ili iona.


 Unos: 27. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija