DSNK_2001_4 zadaci


 1. Na slici su prikazane strukturne formule spolnih hormona estrona i testosterona.a) Napiši njihove molekulske formule.

b) Napiši njihove empirijske formule.

c) Predloži dvije kemijske reakcije kojima bi se razlikovali ti hormoni i prikaži ih kemijskim jednadžbama.

2. Na slici je prikazana strukturna formula lijeka dipivefrina. U organizmu se dipivefrin hidrolizira u adrenalin i odgovarajuću kiselinu.
a) Napiši nazive funkcionalnih skupina u dipivefrinu.

b) Napiši nazive funkcionalnih skupina u adrenalinu.

c) Prikaži kemijskom jednadžbom reakciju hidrolize.

3. Nacrtaj kondenzirane strukturne formule svih mogućih soli jantarne kiseline s:

a) kalijevim hidroksidom,

b) kalcijevim hidroksidom,

c) piridinom,

d) anilinom.

4. Izračunaj masu triacilglicerola koja se može dobiti iz 27,63 g glicerola i 100 g palmitinske kiseline ako je iskorištenje na produktu:

a) 100%

b) 90%

5. Popuni tablicu:6. PABA (p-aminobenzojeva kiselina) je amfoterni spoj. Napiši njezinu strukturnu formulu:

a) u jako kiseloj sredini,

b) u jako bazičnoj sredini,

c) kod pH izoelektrične točke.

7. Za koliko se povisi vrelište etanola ako se u
500 g etanola otopi 6,41 g naftalena i 3,15 g amonij-formijata?
(Ebulioskopska konstanta etanola Kb = 1.22 K mol-1 kg)

8. Izjednači redoks jednadžbu:

H2S + KMnO4 → K2SO4 + K2S2O3 + MnS + S + H20

9. Na slici je prikazana strukturna formula piroksikama, ljekovite tvari iz skupine analgoantipiretika. Pored te formule nacrtaj enolni tautomer! Za taj tautomer su karakteristične intramolekulske vodikove veze (unutar iste molekule). Nacrtaj ih!10. Na slici je prikazana strukturna formula spoja iz serije streptovaricina, produkta metabolizma Streptomyces spectabilis.a) Označi centre asimetrije u navedenoj strukturi.

b) Odredi broj mogućih stereoizomera.

c) Napiši nazive svih funkcionalnih skupina prisutnih u molekuli.

d) Navedi “slabo mjesto“ u molekuli, tj. funkcionalnu skupinu koja bi prva reagirala u kiseloj sredini.

e) Navedi “slabo mjesto“ u molekuli, tj. funkcionalnu skupinu koja bi prva reagirala u bazičnoj sredini.

11. Prikaži kemijskim jednadžbama sintezu benzil-sec-butil-etera polazeći od odgovarajućeg aromatskog alkohola i alkena. Izračunaj mase polaznih reaktanata potrebnih za sintezu 100 g etera ako se sve reakcije osim zadnje zbivaju bez gubitaka, a gubitak u zadnjem reakcijskom koraku iznosi 15%.
 Unos: 19. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija