DSNK_2001_3 zadaci


 1. Ugljikov(IV) oksid nastaje u mnogim reakcijama. Zaokruži one u kojima nastaje:

a) sagorijevanje ugljikovodika
b) fermentacija otopine glukoze
c) fotosinteza
d) korozija metala
e) elektroliza glinice
f) reakcijom klorovodične kiseline i mramora

Napiši jednadžbe barem dviju od navedenih reakcija u kojima nastaje CO2:


2. Dopunite nepotpune rečenice:

Sumporna se kiselina proizvodi ______________________ postupkom. Smjesa plinova, ________________________
i zraka, prevodi se preko zagrijanog ____________________ , vanadijevog(V) oksida, pri čemu se dio plina
oksidira u _______________________ .
Otapanjem nastalog plina u koncentriranoj
sumpornoj kiselini nastaje _______________ čija
je formula: __________________.

3. Dušikov(I) oksid, N2O, najstabilniji je oksid dušika, ali nije topiv u vodi zato što:

a) su molekule N2O izrazito polarne

b) niti jedan od oksida dušika nije topiv u vodi, pa tako ni dušikov(I) oksid

c) molekule N2O polimeriziraju i tvore duge lance

d) pri sobnoj je temperaturi u plinovitom stanju te se otapa u vodi tek pri vrlo niskim temperaturama

e) su molekule N2O linearne građe pa imaju vrlo
mali dipolni moment

f) O2, N2, CO2, Ar, He


4. Točan redoslijed plinova u atmosferi, poredanih po zastupljenosti je:

a) Ar, CO2, He, N2, O2
b) N2, O2, Ar, CO2, He
c) O2, N2, Ar, CO2, He
d) N2, O2, CO2, Ar, He
e) N2, O2, Ar, He, CO2
f) O2, N2, CO2, Ar, He

5. U tablici su navedeni podaci za nekoliko tvari:a) Koja tvar pri sobnoj temperaturi ima strukturu gradjenu
od velikog broja atoma povezanih kovalentnom vezom?

b) Koja tvar pri sobnoj temperaturi ima strukturu građenu od iona?

c) Koja je tvar molekulske građe?

6. Vodikov peroksid raspada se, uz dodatak grudica manganovog(IV) oksida kao katalizatora, na kisik i vodu prema reakciji:
2H2O2 → 2H2O + O2. Za reakciju je uzeto 50,00 mL otopine vodikovog peroksida koncentracije c = 1,00 mol L-1 i promatrano je kako promjena različitih čimbenika utječe na brzinu reakcije i volumen oslobođenog kisika. Što će se desiti pri sljedećim promjenama:

a) prije početka reakcije u otopinu je dodano još 50,00 mL otopine H2O2, koncentracije c = 2,00 mol L-1.

b) prije početka reakcije u otopinu je dodano još 50,00 mL otopine H2O2, koncentracije c = 0,10 mol L-1.
c) temperatura se poveća za 10 °C.
d) u otopinu je dodana ista masa katalizatora, ali u prahu.


Na predviđeno mjesto upiši slovo koje stoji uz točan odgovor:

A) Brzina reakcije raste, a volumen oslobođenog kisika ostaje isti.

B) Brzina reakcije raste, i volumen oslobođenog kisika raste.

C) Brzina reakcije se smanjuje, a volumen oslobođenog kisika ostaje isti.

D) Brzina reakcije se smanjuje, a volumen oslobođenog kisika raste.

7. Koliko se atoma ugljika nalazi u elementarnoj ćeliji dijamanta ako znamo da je kristalna rešetka dijamanta kubična, sa stranicom
a = 356,7 pm. Gustoća dijamanta je 3,51 g cm-3.

8. Vodenoj otopini koja sadrži 0,350 g fosforne kiseline dodano je 0,132 g kalcijevog hidroksida, te je otopina uparena do suhog.

a) Koja je sol nastala? Odgovor potkrijepi jednadžbom.

Jednadžba reakcije:

b) Koliko grama te soli nastaje?

9. Da bi odredili udio željezovog(II) sulfata u nekom uzorku, 0,500 g uzorka otopljeno je u razrijeđenoj sumpornoj kiselini i titrirano otopinom kalijevog permanganata do obezbojenja otopine. Pri tome je utrošeno 23,4 cm3 otopine kalijevog permanganata koncentracije
c = 20,0 mmol dm-3. Koliki je maseni udio željezovog(II) sulfata u tom uzorku?

10. Vodik se industrijski proizvodi reakcijom vodene pare i zemnog plina, koji sadrži metan, pri čemu nastaje vodik i ugljikov(II) oksid.

a) Napišite jednadžbu te reakcije.

b) Koliki će biti volumen vodika, pri standardnim uvjetima, dobiven na taj način iz 1 dm3 tekuće vode (pretpostavimo da je gustoća vode
1 g cm-3)?

c) Koliki će biti tlak u čeličnoj boci volumena 50 dm3 pri sobnoj temperaturi ( t = 25 °C) ako tako dobiveni vodik pospremimo u nju? Izrazite tlak u barima.

11. Maseni udio etanola u pivi je 4,6%. Na kojoj će se temperaturi piva zalediti? Krioskopska konstanta vode iznosi Kk = 1.86 K kg mol-1.

12. Predvidi produkte sljedećih kemijskih promjena te napiši i uravnoteži jednadžbe kemijskih reakcija, ukoliko se odvijaju. Označi i agregatna stanja produkata. Razvrstaj reakcije na taložne (T), kiselo-bazne (K-B) ili redoks (R) reakcije.

a) Cl2(g) + OH-(aq) →

b) Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) →

c) I2(s) + NaBr(aq) →

d) NH3(g) + H+(aq) →

e) CuO(s) + H2(g) →

13. Rompski i monoklinski sumpor dvije su alotropske modifikacije sumpora.

a) Iz slijedećih podataka:
S(rompski) + O2(g) → SO2(g) ∆H° = -296,06 kJ mol-1
S(monoklinski) + O2(g) → SO2(g) ∆H° = -296,36 kJ mol-1
izračunajte entalpiju prijelaza: S(rompski) → S(monoklinski)

b) Koja je alotropska modifikacija stabilnija?

14. Odredi najnižu temperaturu pri kojoj će sinteza amonijaka teći spontano. Reakcijska promjena entalpije je ∆rH = -46,1 kJ mol-1, a standardne molarne
entropije Sm°(NH3,g) = 192,45 J K-1 mol-1,
Sm°(H2,g) = 130,60 J K-1 mol-1,
Sm°(N2,g) = 191,61 J K-1 mol-1.

 Unos: 19. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija