Pozdrav, Možete li mi pomoći s ovim zadatkom Zadatak: Dušikov(I) oksid reagira s fluorom prema sljedećoj jednadžbi kemijske reakcije: N2O(g) + 2 F2(g) ⇌ NF3(s) + NOF(g) U početnom trenutku parcijalni tlak dušikovog(I) oksida je 1 kPa, fluora 2 kPa i NOF 3 kPa. Ako je tlačna konstanta ravnoteže pri nekoj temperaturi Kp = 1 kPa–2, hoće li se reakcija odvijati u smjeru nastanka produkata ili reaktanata.Lijep pozdrav i Hvala unaprijed

Ime i prezime: Ana pirosa0805@gmail.com

 


Matematički, zadatak nije težak. Treba samo zapisati tlačnu konstantu ravnoteže kako slijedi iz jednadžbe:

Kp = p(NOF)/(p(N2O)∙p(F2)2)

Zatim treba u nju uvrstiti zadane vrijednosti tlakova te rezultat usporediti sa zadanom konstantom ravnoteže. Ispadne li rezultat manji, to znači da je nazivnik prevelik, a brojnik premalen, odnosno ima previše reaktanata, a premalo produkata u odnosu na ono što diktira ravnotežna konstanta. To znači da će se smjesa uravnotežiti ako se količina reaktanata smanji, a količina produkata poveća. Ukratko, ako je rezultat manji od konstante ravnoteže, onda će reakcija krenuti prema produktima. Ako pak rezultat ispadne veći, onda će biti obrnuto. tj. reakcija će krenuti prema reaktantima.


Kemijski je pak zadatak dosta zeznut, barem za znatiželjnije među nama. Naime, išao sam pogledati ima li kakav znanstveni rad koji se bavi tom reakcijom i nisam uspio naći ništa što bi sugeriralo da se takva reakcija uopće odvija. Nadalje, bilo mi je malo neobično da je jedino dušikov(III) fluorid krutina, dok su druga tri sudionika plinovita, pa sam pogledao tališta tih tvari pri atmosferskom tlaku i našao:

t(N2O) = −90,86 °C
t(F2) = −219,67 °C
t(NF3) = −207,15 °C
t(NOF) = −166 °C

Znači, ako je dušikov(III) fluorid u čvrstom stanju, onda će dušikov(I) oksid i nitrozilni fluorid također biti čvrsti, dok će fluor biti tekuć. To znači da, ako se gore opisana reakcija i odvija pri nekim uvjetima, sasvim sigurno neće nastajati čvrsti dušikov(III) fluorid, nego će fazni sastav smjese u najmanju ruku biti drugačiji.

Sve u svemu, iako je matematički sve na mjestu, kemijski nije. Bilo bi jako zgodno da se autori zadataka ipak drže stvarnosti, čak i kad im komplicira didaktiku.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija