Spajanjem vodika i kisika nastaje voda. Izračunaj masu vode koja će nastati ako u smjesi ima 25 g vodika i 25 g kisika Hvala

Ime i prezime: Zlatko Lukenda zlukenda@gmail.com

 


Prvo treba jednadžba reakcije:

2 H2 + O2 → 2 H2O

Jednadžba opisuje brojčane, a time i množinske odnose vodika, kisika i vode u reakciji. S njima se može na idući korak zadatka, a to je određivanje limitirajućeg reaktanta. Jedan način je da za svaki reaktant odredimo doseg, a drugi da se odmah izračuna koliko bi vode nastalo kad bi se posve utrošio sav vodik, odnosno kisik. To ćemo napraviti pomoću ovako:

n(H2O)/2 = n(H2)/2

n(H2O) = n(H2)

m(H2O)/M(H2O) = m(H2)/M(H2)

m(H2O) = M(H2O)∙m(H2)/M(H2)

Time smo izračunali maksimalnu masu vode koja se može dobiti iz zadane količine vodika.

Isto treba izračunati i za kisik, samo što se sad kreće od omjera:

n(H2O)/2 = n(O2)/1

Kad izračunamo i maksimalnu količinu vode koja se može dobiti iz kisika, možemo usporediti ta dva rezultata. Onaj manji odnosi se na limitirajući reaktant i to je najveća količina koju stvarno možemo dobiti iz zadanih količina.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija