Reakcijom 1,00 g slitine kroma i željeza s kiselinom jedan produkt su ioni Fe2+. Pri titraciji se potroši 110 mL otopine kalijevog permanganata koncentracije 0,0200 mol/dm3. Koliki je maseni udio željeza u slitini?

Ime i prezime: Ana Karlovic anakarlovic23@gmail.com

 


U zadatku to nije spomenuto, ali za rješenje treba znati da permanganat neće oksidirati kromove(III) katione u kromatne anione, dok će željezo oksidirati u željezove(III) katione, a sam se reducirati u manganov(II) kation:

5 Fe2+ + MnO4 + 8 H+ → 5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O

Računski dio svodi se na povezivanje nekoliko formula:

w(Fe) = m(Fe)/m(slitina)

= n(Fe)∙M(Fe)/m(slitina)

= 5∙n(MnO4)∙M(Fe)/m(slitina)

= 5∙c(KMnO4)∙V(titrans)∙M(Fe)/m(slitina)

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija