Poz uskoro pišem test pa bi mi trebo odgovor na ovih par reakcija. a)Prikaži reakciju adiciju molekule broma na pent-2-in i but-1- en. Imenuj nastali spoj. CH3CCCH2CH3 + Br2 -> b)Prikaži reakciju gorenja 2,2-dimetilheksana. ________ CH3C(CH3)2CH2CH2CH2CH3 + ______ O2 -> _______________+____________ c) Prikaži reakciju supstitucije kod molekule 3-etil-2-metilheksan s molekulom klorovodika tako da dodaš na prvi C atom i imenuj nastali spoj. CH3CH(CH3)CH(CH2CH3)CH2CH2CH3 + HCl-> _____________________+____________ Nastali spoj zove se _______ Unaprijed hvala, Lp!

Ime i prezime: Dorotea Đaković dakovicdorotea19@gmail.com

 


Adicijom halogenida na alkin u prvom će koraku nastati α,β-dihaloalken:

R1–C≡C–R2 + X2 → R1–CX=CX–R2

dok će u drugom koraku nastati α,α,β,β-tetrahaloalkan

R1–CX=CX–R2 + X2 → R1–CX2–CX2–R2

Jedan primjer takve reakcije možeš vidjeti ovdje, a više njih ako u tražilicu upišeš "adicij".


Što raditi s jednadžbama gorenja ugljikovodikâ, možeš pročitati npr. ovdje, ovdje i ovdje. Također možeš klikati i na poveznice u tim odgovorima jer ćeš tako naći još puno sličnih pitanja, odnosno zadataka.


Treći dio zadatka nema previše smisla jer alkani ne reagiraju s klorovodikom. Moguće je da se radi o grešci i da je stvarno tamo trebala biti reakcija s klorom, koja se itekako događa, s tim da ju treba nekako potaknuti, npr. svjetlom ili katalizatorom. Tu, međutim, treba imati na umu da nisu svi atomi vodika jednako podložni supstituciji. Najlakše je otrgnuti vodikov atom s tercijarnih atoma ugljika (onih koji su vezani za tri druga atoma ugljika). Za njima idu vodikovi atomi sa sekundarnih atoma ugljika, a najteže se otrgnu vodikovi atomi s primarnih atoma ugljika, odnosno metilnih skupina. Na kraju, naravno, ostaje metan, ali on je u tom kontekstu dosta jedinstven slučaj. Zbog toga zadatak nije manjkav samo po pitanju jednog od reaktanata, nego i po sugestiji gdje bi se trebala zbivati supstitucija. Pr(a)vi izbor neće biti "prvi C atom", nego ugljikovi atomi na kojima se nalaze metilna i etilna skupina.

Ime spoja bit će vrlo slično imenu polaznog spoja, samo što će se sad između "3-etil" i "2-metil" naći i "x-klor", koji će označavati da se u molekuli na poziciji x nalazi i jedan atom klora.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija