Kako ću znati kada element ostaje npr jedno valentan,a kada se mjenja u u dvovalentan...evo npr Cu je jedno valentan,a češće dvovalentan,kako, kada... hvala na pojašnjenju

Ime i prezime: Luna Maras

 


Na slično pitanje, samo na primjeru željeza, a ne bakra, odgovorio sam ovdje. U nastavku ću objasniti to isto, ali na primjeru bakra.

Bakar može biti jednovalentan ili dvovalentan. (Iznimno rijetko može biti i trovalentan, no na razini osnovne, pa čak i srednje škole, time se ne treba previše zamarati.)

Koje je valencije bakar u nekom konkretnom spoju možemo odrediti iz imena spoja ili iz formule spoja, ovisno o tome što nam je zadano. Primjerice, ako je zadano ime spoja bakrov(II) klorid, tada znamo da je u tom spoju bakar dvovalentan, jer nam taj podatak piše u imenu spoja. Ako je pak zadana formula CuCl2, tada opet znamo da je bakar dvovalentan jer na jedan ion bakra dolaze dva jednovalentna iona klora. U spoju CuO bakar je također dvovalentan jer na jedan bakrov kation dolazi jedan kisikov anion za koji otprije znamo da je dvovalentan.

U bakrovu(I) kloridu (čija je formula CuCl) i u bakrovu(I) oksidu (čija je formula Cu2O) bakar je jednovalentan, što vidimo i iz imenâ, i iz formulâ spoja.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija