Kemijske jednadžbe za dokazivanje amfoternosti cinkovog hidroksida?

Ime i prezime: Tesa

 


Amfoternost se dokazuje eksperimentom, ne jednadžbama. Jednadžbama se opisuju kemijske promjene.

Amfoternost cinkovog hidroksida manifestira se u njegovoj topljivosti i u kiselinama i u lužinama. Otapanjem u kiselini nastat će cinkovi kationi, a otapanjem u lužini tetrahidroksocinkatni anioni. Jednadžbe kojima će se opisati te promjene mogu polaziti bilo od konkretnih kiselina ili lužina (bitno je samo da su jake), bilo od hidrona, odnosno hidroksidnog aniona koji reagira s cinkovim hidroksidom.

Pisanje jednadžbi ostavljam tebi, a za inspiraciju možeš u tražilicu E-škole upisati "amfoter" ili "aluminat".

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija