Pozdrav, imam još jedan zadatak koji ne znam riješiti. Čvrsti natrijev hidrogenkarbonat stavljen je u posudu volumena 2,50 L i zagrijan na 160°C. Zagrijavanjem dolazi do raspada natrijeva hidrogenkarbonata na čvrsti natrijev karbonat i plinovite produkte CO2 i H2O. U posudi je nakon uspostavljanja ravnoteže preostalo čvrstog reaktanta i izmjeren je ukupan tlak od 7,68 bar. a) jednadžba reakcije i konstanta Kp? b) Reakcija je ponovljena uz nove početne uvjete. uz čvrsti natrijev hidrogenkarbonat u posudi je na početku prisutan CO2 s parcijalnim tlakom 1,00 bar. Odredi koncentracije CO2 i H2O nakon uspostavljanja ravnoteže. Unaprijed hvala na odgovoru

Ime i prezime: Katarina Muzica muzica.katarina1@gmail.com

 


Jednadžba pirolize natrijevog hidrogenkarbonata glasi:

2 NaHCO3(s) ⇌ Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g)

Tlačna konstanta ravnoteže bit će:

Kp = p(H2O)·p(CO2)

Uz dužnu pretpostavku da je posuda u prvom dijelu zadatka sadržavala samo natrijev karbonat tj. da je bila vakuumirana, plinovita faza nakon grijanja sadržavat će samo vodenu paru i ugljikov dioksid, i to u istoj količini. To znači da će parcijalni tlakovi vodene pare i ugljikovog dioksida biti jednaki polovici ukupnog tlaka. Iz toga se sad može izračunati i tlačna konstanta.

U drugom dijelu zadatka polazi se od nekog početnog tlaka ugljikovog dioksida. U takvoj situaciji količine oslobođene vodene pare i ugljikovog dioksida opet će biti jednake, ali sad će u izraz za konstantu ravnoteže ući i početna količina ugljikovog dioksida:

Kp = p(H2O)·(p(CO2) + p0(CO2))

= Δp·(p0(CO2) + Δp)

Taj je izraz kvadratna jednadžba s jednom nepoznanicom (Δp), što ne bi trebalo biti teško riješiti.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija