21. Reakcija slobodnoradikalske supstitucije hlora na etanu! 46. Mehanizam elektrofilne supstitucije na aromatskom prstenu! 84. Napisati strukturne formule izomera molekulske formule C 7 H 16 85. Svi izomeri molekulske formule C 6 H 12 86. Napisati reakciju bromiranja propana te imenovati moguće produkte 87. Napisati reakciju gorenja pentana 88. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-pentena iz oktana 89. Napisati jednačinu hidratacije 2-metil-2-pentena i imenovati nastali produkt 90. Napisati jednačinu reakcije dobivanja m-nitrotoluena 91. Napisati reakciju oksidacije 2-metil-pentana i imenovati nastali produkt 92. Napisati jednačinu reakcije hidrolize 2-hlor-propana i imenovati nastali produkt 93. Napisati jednačinu redukcije 2-metil-pentana i imenovati produkt 94. Predložiti sintetski put za dobivanje propanske kiseline iz oktana 95. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-propena iz propanske kiseline 96. Napisati reakciju nastajanja etil estera pentanske kiseline 97. Napisati reakciju nastajanja etil metil etera 98. Predložiti sintetski put dobivanja anilina iz oktana

Ime i prezime: Ibrahim Đonko

 


Ovo je sedamnaest pitanja, a ne jedno. Pokušat ću odgovoriti na sva, ali nužna posljedica kvantitativne ekspanzije bit će partikularna kontrakcija.


21. Pogledaj ovdje i slijedi upute kako naći još korisnih odgovora.


46. Pogledaj ovdje, a poneku informaciju o elektrofilnim aromatskim supstitucijama imamo i u arhivi.


84. Pogledaj ovdje, ovdje i ovdje.


85. Ako ti tri odgovora spomenuta gore nisu dostatna, pogledaj što još ima u arhivi o izomerima.


86. Sugestiji danoj u odgovoru na 21. pitanje dodao bih još i ovu.


87. Pogledaj ovdje.


88. Pent-2-en se iz oktana može dobiti krekiranjem, što znači da se oktan grije dok mu se molekule ne raspadnu na manje. Iako je proces u principu dosta nasumičan, izborom katalizatora može se bitno utjecati na sastav smjese produkata. Na kraju, ipak, smjesu treba prodestilirati kako bi se izolirale čiste komponente. Naravno, pod uvjetom da je cilj uopće dobivanje čistih tvari. Krekiranje je, naime, ipak u prvom redu proces kojim se prave goriva.


89. Hidratacije funkcioniraju kao i sve ostale adicije, s tim da treba paziti na Markovnikovljevo pravilo.


90. S obzirom na to da je metilna skupina orto- i para-usmjerujuća, a nitro-skupina meta-usmjerujuća, autori možda ciljaju na Friedel-Craftsovo alkiliranje nitrobenzena. Kako ta reakcija po svoj prilici ide dosta teško, a m-nitrotoluen se industrijski proizvodi nitriranjem toluena i razdvajanjem nastale smjese svih triju nitrotoluena, moguće je da se cilja na neku kompliciraniju rutu.


91. Oksidacija može biti puno toga, pa tako i gorenje. Bez malo preciznijih uvjeta, ili barem konteksta, nema puno smisla nagađati o kakvoj je ovdje oksidaciji riječ.


92. Za hidrolizu izopropilnog klorida trebat će nekakva lužina. Produkt će imati klor zamijenjen hidroksilnom skupinom.


93. 2-Metilpentan se u teoriji može reducirati do vodika, ali ako smijem pogađati, rekao bih da si krivo prepisao ime spoja. Isto mislim i za pitanje s oksidacijom 2-metilpentana te za tri pitanja u kojima imaš oktan kao polaznu tvar za tri druga spoja.


94. Propanska kiselina može dobiti se oksidacijom propena u propan-1,2-diol, njegovom dehidratacijom u propen-1-ol koji će se izomerizirati u propanal, koji se konačno može oksidirati u propansku kiselinu. Propen je pak jedan od mogućih produkata krekiranja oktana. Međutim, kako rekoh, najvjerojatnije si krivo prepisao ime polaznog spoja. Oktan je za organskog kemičara ipak u principu otapalo, i to ne baš često korišteno.


95. Maločas sam opisao kako od propena (prop-2-en inače nije baš najispravnije ime: trebao bi biti prop-1-en, ali jedinicu ne treba pisati jer postoji točno jedan mogući propen) do propanske kiseline. Obrnuti put kreće od redukcije, bilo propanske kiseline, bilo npr. propanoilnog klorida, u propan-1-ol, a zatim se produkt npr. sumpornom kiselinom dehidratira u propen. Ne znam koji su točno uvjeti u kojima bi to išlo, ali sigurno treba paziti da se ne dobije propilni sulfat ili neki dipropilni eter.


96. Pogledaj ovdje.


97. Pogledaj ovdje.


98. Zbog ovog pitanja mogu s 99 %-tnom sigurnošću reći da si nešto krivo prepisao. Pomisao da netko stvarno traži kako dobiti aromatski amin iz jednog alkana naprosto je previše fantastična. Zamislivo mi je da nekakva ruta stvarno postoji, ali njome se kreću samo najekstremniji kemijski larpurlartisti.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija