63. Koliko ima hidroksidnih iona u vodenoj otopini koja sadrži 3,5*10-4 oksonijevih iona Prvo sam izračunala ph, pa preko toga pOH, te iz pOH koncentraciju OH- iona. Uzela sam da mi je V = 1 dm3 pa sam iz formule da je c=n/v izračunala n i onda dalje preko Avogadrove konst. veliko N, no nisam dobila točno? 65. Koliko je grama vode disociralo u 1L vode pri 25°C?

Ime i prezime: Lara Paić larapaic@hotmail.com

 


U ovakovim situacijama bilo bi dobro da uz postupak napišeš i vlastito rješenje jer to ponekad pomogne u identificiranju eventualnih grešaka.

Ako je zadatak točno prepisan, ne bi me nimalo čudilo da je tvoje rješenje dobro, a ono predloženo krivo. U njemu, naime, nedostaju volumen otopine i veličina kojom je izražena količina oksonijevih iona. Bez to dvoje zadatak i nema previše smisla.
Pretpostavimo li da je količina zapravo koncentracija i da je jedinica mol/L, može se krenuti kako si opisala, ili, kraće, preko jednadžbe za autoionizaciju vode:

2 H2O ⇄ H3O+ + OH

Kw = [H3O+][OH]

iz jednadžbe za ravnotežu slijedi:

c(OH) = Kw/c(H3O+)

Dalje se vraćaš na račun množine iz koncetracije i (misterioznog) volumena:

n(OH) = c(OHV(H2O)

i množenje množine s Avogadrovom konstantom:

N(OH) = n(OH)·L


U drugom zadatku trebaš samo znati da su koncentracije hidroksidnih i oksonijevih iona u čistoj vodi pri 25 °C jednake i iznose 10−7 mol/L. Uzmemo li u obzir to da je disocijacija vode cijepanje njezine molekule na hidroksidni anion i hidron (koji će potom završiti na nekoj drugoj molekuli vode), množina bilo kojih od njih jednaka je množini disocirane vode. Dakle, posao ti je opet pomnožiti koncentraciju i volumen, da dobiješ množinu disocirane vode. Nakon toga možeš ili izračunati broj disociranih molekula vode pa ga pomnožiti s masom jedne molekule vode (koju ćeš dobiti množenjem relativne molekulske mase vode i unificirane atomske jedinice mase), ili direktno pomnožiti množinu s molarnom masom vode.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija