Lijep pozdrav! Moje pitanje je kako izračunati volumen koji zauzima 3,5 mol kisika pri 100kPa i 50°C, ali i općenito kako izračunati volumen pri tlaku i temperaturi koji nisu 101 325 Pa i 0°C. Hvala!

Ime i prezime: Klara Moslavac moslavac.klara@gmail.com

 


Zadaci toga tipa rješavaju se s pomoću opće plinske jednadžbe (ili jednadžbe stanja idealnog plina) koja glasi:

p · V = n · R · T

a u kojoj su p, V i n redom tlak, volumen i množina čestica (molekula) plina, R je opća plinska konstanta koja iznosi 8,314 J mol−1 K−1 (i dobro ju je naučiti napamet), a T je termodinamička temperatura (koja se iz Celsiusove temperature računa prema formuli T/K = ϑ/°C + 273,15).

Uvrštavanjem vrijednosti zadanih u zadatku u tu jednadžbu dobivamo:

V = n · R · T / p

= 3,5 mol · 8,314 J mol−1 K−1 · 323,15 K / 105 Pa

= 0,094 m3.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija