Ako je u otopinu, koja sadrži 2,1574 g Ag+ , dodan NH3 u suvišku, tako da je u konačnom volumenu otopine od 1,0 litre koncentracija amonijaka 2,00 M, a koncentracija Ag+ 0,000037 ppm, kolika je vrijednost konstante stabilnosti i nestabilnosti nastalog kompleksa? Puno hvala unaprijed!

Ime i prezime: Lana Rončević ronceviclana@gmail.com

 


Srebrovi kationi s amonijakom daju kompleks prema jednadžbi:

Ag+ + 2 NH3 ⇄ [Ag(NH3)2]+

Konstanta ravnoteže, odnosno konstanta stabilnosti kompleksa bi se prema tome računala kao:

Kf([Ag(NH3)2]+) = [Ag(NH3)2+]/([Ag+][NH3]2)

U tu formulu sad jednostavno treba uvrstiti zadane podatke, doduše, ponešto preračunate. Masu srebrovih kationa treba podijeliti s molarnom masom srebra da se dobije njihova množina, a potom množinu treba podijeliti s volumenom otopine, da se dobije početna koncentracija srebrovih kationa.
Kako svaki kation srebra na sebe veže dvije molekule amonijaka, a iz zadatka se vidi da je gotovo svo srebro kompleksirano, od konačne koncentracije amonijaka treba oduzeti dvostruku koncentraciju srebrovih kationa, tako da se dobije ravnotežna koncentracija amonijaka.
I na kraju treba prokljuviti zašto je koncentracija izražena u ppm-ovima koji se koriste npr. za masene udjele, a ne u nekoj jedinici koja se koristi za koncentracije. Moj je pristup bio da uzmem da ti ppm-ovi i jesu maseni udjel. U tom slučaju maseni udio srebra treba podijeliti s molarnom masom srebra i pomnožiti s gustoćom vode (uz dosta realističnu pretpostavku da je gustoća otopine približno jednaka gustoći vode), da se dobije ravnotežna koncentracija srebrovih kationa.
Kad izračunaš sve tri brojke i ubaciš ih u formulu, trebalo bi ispasti da konstanta stabilnosti diamminsrebrovog kationa iznosi 1,52 ⋅ 107 (mol/L)−2. To se solidno poklapa s brojkom koju možeš vidjeti npr. ovdje, tako da se usuđujem misliti da mi pristup ima nekog smisla.
Konstanta nestabilnosti bit će pak jednaka recipročnoj vrijednosti konstante stabilnosti.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija