Dobar dan zanima me zašto je molekula SF4 polarna i kakav je metan po polarnosti . Također zašto dušik ima niže talište od ugljikova monoksida?Unaprijed Hvala.

Ime i prezime: Edin Mešić edinmesicaz984@gmail.com

 


Da bi neka molekula bila polarna, mora imati barem jednu polarnu vezu (to se dogodi kad se povežu atomi različitih elektronegativnosti), a dipolni momenti veza ne smiju se međusobno poništavati. Npr. i molekule sumporovog(IV) oksida i ugljikovog(IV) oksida imaju polarne veze. Međutim, molekula sumporovog(IV) oksida je u obliku slova V, dok je molekula ugljikovog dioksida linearna. Zbog toga molekula sumporovog(IV) oksida ima dipolni moment različit od nule, budući da oba pojedinačna dipolna momenta imaju i komponente koje se neće međusobno poništiti, dok je u molekuli ugljikovog dioksida ukupan dipolni moment nula, budući da su dipolni momenti dviju veza ugljik-kisik okrenuti na suprotne strane.
U molekuli sumporovog(IV) fluorida imamo četiri polarne veze, tako da će nam odgovor na pitanje o polarnosti te molekule dati njezina geometrija. Prema teoriji VSEPR, molekula sumporovog(IV) fluorida ima tzv. ljuljkav oblik ili oblik klackalice jer se oko sumporovog atoma nalaze četiri vezna elektronska para i jedan nevezni. Općenito će se pet elektronskih parova rasporediti u trigonsku bipiramidu (ili kvadratnu piramidu), a ako je jedan od njih nevezni, naći će se na ekvatorijalnoj poziciji, dok će po dva vezna para biti na ekvatorijalnim i aksijalnim pozicijama. Tako raspoređeni vezni elektronski parovi, odnosno fluorovi atomi "gledaju" na istu stranu molekule, tako da se dipolni momenti pripadnih veza neće poništiti. Zbog toga je molekula sumporovog(IV) fluorida polarna.
Kako su elektronegativnosti vodika i ugljika bliske, veze između atomâ tih elemenata u pravilu će biti nepolarne (stvari se mogu zakomplicirati u aromatskim spojevima, kao i kod organskih spojeva koji sadrže i druge elemente), tako da će spojevi ugljika i vodika biti nepolarni. Metan je tu poseban slučaj jer njegova tetraedarska geometrija jamči da će se dipolni momenti poništiti ma kakvi bili. Zbog toga su i spojevi poput tetraklormetana, u kojemu su veze sasvim pristojno polarne, svejedno nepolarni.


Molekule dušika nepolarne su, dok kod molekula ugljikovog monoksida postoji dipolni moment. Zbog toga između njih postoje i polarne interakcije, dok između molekula dušika postoje samo disperzijske interakcije. Posljedica toga nešto su više talište i vrelište ugljikovog monoksida, ali i nešto veća topljivost ugljikovog monoksida u vodi, o čemu ponešto piše ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija