1. Sagorijevanjem etanola u kalorimetrijskoj bombi pri 298,15 K oslobađa se toplina od -1366,7 kJ/mol. Izračunajte entalpiju sagorijevanja etanola pri toj temperaturi. 2. Standardna reakcijska entalpija hidrogenacije propena iznosi -124 kJ/mol, a standardna entalpija sagorijevanja propana -2200 kj/mol. Standardna entalpija nastajanja tekuće vode iznosi -298,84 kJ/mol. Svi su podaci dani za temperaturu od 298 K. Izračunajte standardnu reakcijsku entalpiju sagorijevanja propena pri toj temperaturi. Puno Vam hvala :)

Ime i prezime: Margareta J. margareta.jerecic@gmail.com

 


Prvi je zadatak pomalo neobičan. Prvo mu ne valja predznak, jer ako se oslobađa negativna toplina, onda etanol gori endotermno, za što prilično sigurno znamo da nije istina. Dakle, toplina koja se oslobađa je 1366,7 kJ/mol, a reakcijska toplina je onda −1366,7 kJ/mol. Ako je eksperiment izveden pri stalnom tlaku, toplina oslobođena gorenjem etanola jednaka je entalpiji sagorijevanja etanola, tako da se nema što računati.
Inače, entalpije sagorijevanja i nastajanja definirane su po množini tvari na koju se odnose, a ne po dosegu reakcija, što može dovesti do konfuzije kad se u reakcijskim jednadžbama pred tim tvarima nađu stehiometrijski koeficijenti različiti od jedan. Međutim, ovdje to nije slučaj, tako da mi u najmanju ruku nije jasno što su si zamislili autori zadatka.

C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O


Drugi se zadatak rješava na način opisan ovdje i ovdje. Dakle, prvo napišeš jednadžbe triju spomenutih reakcija:

C3H6 + H2 → C3H8 ΔrH1 = −124 kJ/mol

C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O ΔrH2 = −2200 kJ/mol

1/2 O2 + H2 → H2O ΔrH3 = −298,84 kJ/mol


C3H6 + 9/2 O2 → 3 CO2 + 3 H2O ΔrH4 = ?

a dalje se malo pozabaviš aritmetikom.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija