1. Izracunajte mase i mnozine tvari koje nastaju hidrolizom 0,044 kg metil-propanoata. 2.napisite strukturne formule: a) benzen 1,2-dikarboksilne kiseline i njezina anhidrida. Koji je uobicajni naziv za kiselinu?

Ime i prezime: Lucijana Marčeta luciana.marceta@gmail.com

 


Metil-propanoat hidrolizira na metanol i propansku kiselinu. Iz jednadžbi hidroliza jednostavnih estera (ako već ne nikako drugačije) vidi se da jedna molekula estera daje po jednu molekulu alkohola i kiseline. To znači da će množine produkata biti jednake polaznoj množini estera.
Račun izgleda tako da masu estera podijeliš s njegovom molarnom masom, čime ćeš dobiti njegovu množinu. Ta je množina jednaka množinama dobivenih produkata. Mase produkata dobit ćeš množenjem njihovih množina s odgovarajućim molarnim masama.


Strukturnu formulu ftalne kiseline možeš vidjeti ovdje, a strukturnu formulu ftalanhidrida ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija