1. Iskažite množine atoma svakog pojedinog elementa sadržane u 1,00 mol tvari a) Fe3O4 b) Mg(CH3COO)2 Može način i postupak rješavanja ovog zadatka? Hvala!

Ime i prezime: marija rub. jajanqi@gmail.com

 


Množina atoma željeza u jednom molu Fe3O4 je tri mola, a množina atoma kisika u jednom molu Fe3O4 je četiri mola. Da je pitanje glasilo kolika je množina atoma željeza u dva mola Fe3O4, tada bi odgovor glasio da je množina atoma željeza u dva mola Fe3O4 jednaka šest molova, jer je dva mola puta tri jednako šest molova.

Množina atoma magnezija u jednom molu Mg(CH3COO)2 je jedan mol, jer u svakoj formulskoj jediniki magnezijava acetata imamo jedan atom magnezija, pa je množina atoma magnezija jednaka množini formulskih jedinki magnezijava acetata.

Osim magnezijevih atoma (točnije, kationa), u formulskoj jedinki magnezijeva acetata imamo još kisikove (O), ugljikove (C) i vodikove atome (H).

Budući da u svakom acetatnom anionu imamo po dva atoma kisika, a u svakoj formulskoj jedinki magnezijeva acetata po dva acetatna aniona, slijedi da u svakoj formulskoj jedinki magnezijeva acetata imamo po četiri atoma kisika, pa će množina kisikovih atoma u jednom molu formulskih jedinki magnezijeva acetata biti četiri mola.

Nastavljajući dalje razmišljati prema tom obrascu, ne bi trebalo biti teško zaključiti kolika je množina vodikovih, a koja ugljikovih atoma sadržana u jednom molu magnezijeva acetata.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija