Reakcijom krutog kalcijevog klorida i plinovitog amonijaka nastaje spoj formule CaCl2 x 8NH3.Izracunaj masu produkata koja nastane kada se za reakciju upotrijebi 2,00g CaCl2.Koliko je maseni udio amonijaka u tom produktu?

Ime i prezime: Maja Čirko majacirko@gmail.com

 


Taj ćeš zadatak riješiti tako da ćeš najprije izračunati množinu kalcijeva klorida sadržanog u uzorku kalcijeva klorida mase 2,00 g. To ćeš izračunati prema formuli:

n(CaCl2) = m(CaCl2) / M(CaCl2).

Zatim ćeš konstatirati da je množina spoja koji nastaje reakcijom kalcijeva klorida s amonijakom jednaka množini kalcijeva klorida (jer se u jednoj formulskoj jedinki toga spoja nalazi jedna formulska jedinka kalcijeva klorida):

n(CaCl2(NH3)8) = n(CaCl2).

Nakon toga ćeš množenjem te množine s molarnom masom spoja izračunati masu spoja:

m(CaCl2(NH3)8) = n(CaCl2(NH3)8) · M(CaCl2(NH3)8).

Maseni udjel amonijaka možeš izračunati na dva načina.

Jedan način je da razliku mase kalcijeva klorida i spoja kalcijeva klorida s amonijakom podijeliš s masom spoja kalcijeva klorida s amonijakom:

w(NH3) = [m(CaCl2(NH3)8) − m(CaCl2)] / m(CaCl2(NH3)8),

a drugi je način da molarnu masu osam molekula amonijaka (koliko ih je sadržano u jednoj formulskoj jedinki spoja kalcijeva klorida s amonijakom) podijeliš s molarnom masom spoja:

w(NH3) = 8 · M(NH3) / M(CaCl2(NH3)8).

Ako ti detalji nekog koraka ne bi bili jasni, slobodno nam se javi ponovno s konkretnijim upitom.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija