Mene zanima postupak disocijacije. kada imamo npr. fosfatnu kiselinu, ona disocira na H3+0 i na H2PO43-.zasto je tu 3-, a u kloridnoj je samo Cl- (sto odreduje koliko ce minusa biti)

Ime i prezime: Dora Pavlović dorapavlovic1801@gmail.com

 


Fosforna kiselina disocira u tri stupnja:

H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4

H2PO4 ⇄ H+ + HPO42−

HPO42− ⇄ H+ + PO43−

Naboj nastalog aniona određuje ukupan broj odcijepljenih hidrona, a koliko se hidronâ može odcijepiti, određuje sastav kiseline. Fosforna kiselina ima tri odcjepljiva hidrona pa može dati jednostruko nabijeni dihidrogenfosfat, dvostruko nabijeni hidrogenfosfat i trostruko nabijeni fosfat. Klorovodična kiselina ima samo jedan vodikov atom pa može dati jedino jednostruko nabijeni klorid. Sumporna kiselina pak ima dva odcjepljiva hidrona pa može dati jednostruko i dvostruko nabijene anione.

Svakako pogledaj i ovaj i ovaj odgovor.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija