Šta je koncentracija otopine? Šta je molaritet a šta normalitet i u čemu se izražava?

Ime i prezime: Naida Džaferović naidadz@hotmail.com

 


Koncentracije spadaju u fizičke veličine za izražavanje sastava smjesa. Otopine su smjese u kojima razlikujemo otapalo i otopljenu tvar (ili otopljene tvari, ako ih je više). Postoje brojevna, množinska, masena i volumna koncentracija.

Brojevna koncentracija je veličina koju dobijemo dijeljenjem broja čestica otopljene tvari s volumenom otopine. Množinska koncentracija je veličina koju dobijemo dijeljenjem množine otopljene tvari s volumenom otopine. Masena koncentracija je veličina koju dobijemo dijeljenjem mase otopljene tvari s volumenom otopine, a volumna koncentracija je veličina koju dobijemo dijeljenjem volumena otopljene tvari s volumenom otopine. Uoči da se kod svih koncentracija u nazivniku uvijek nalazi volumen otopine (smjese).

Množinsku koncentraciju u praksi često zovemo jednostavno koncentracija, pri čemu se podrazumijeva da se radi o množinskoj, a ne o nekoj drugoj koncentraciji (slično kao što kada kažemo alkohol, podrazumijeva se da se misli na etilni alkohol ili etanol, iako znamo da postoje i drugi alkoholi). Jedinica množinske koncentracije je mol/L, a kao posebna oznaka za mol/L ponekad se piše slovo M.

Molaritet je drugo ime za množinsku koncentraciju. Taj se naziv danas smatra pomalo zastarjelim i trebalo bi ga izbjegavati. Molaritet treba razlikovati od molaliteta. Molalitet je fizička veličina za izražavanje sastava smjese dobivena dijeljenjem množine otopljene tvari s masom otapala (dakle: ne smjese, nego baš otapala!). Jedinica molaliteta je mol/kg.

Normalitet je danas posve zastarjeli koncept i spada u povijest kemije. To je bio naziv za množinsku koncentraciju ekvivalentnih jedinki i služio je kao didaktičko pomagalo u kemijskom računu, najviše u općoj i analitičkoj kemiji. Jedinica mu je ista kao i jedinica množinske koncentracije (mol/L).

Više o molaritetu i normalitetu pročitaj ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija