Poštovani molio bih za pomoč u navedenom zadatku Molalnost otopine natrijeva hidroksida je 10.7 mol/kg otapala. Izracunaj a)množinski udio NaOH b)maseni udio

Ime i prezime: Dean Drlan dean.drlan007@gmail.com

 


Podatak o molalnosti od 10,7 mol/kg možemo interpretirati tako da kažemo da se radi o smjesi od 10,7 mol natrijeva hidroksida i 1 kg vode.

Za računanje množinskog udjela natrijeva hidroksida u smjesi, najprije treba izračunati kolika je množina vode sadržana u jednom kilogramu vode:

n(H2O) = m(H2O) / M(H2O) = 1000 g / (18 g/mol) = 55,56 mol.

Sada kada znamo i množinu vode, i množinu natrijeva hidroksida, možemo izračunati množinski udjel natrijeva hidroksida u smjesi:

x(NaOH) = n(NaOH) / (n(NaOH) + n(H2O))
= 10,7 g / (10,7 g + 55,56 g) = 16,15 %.

Da bismo pak izračunali maseni udjel natrijeva hidroksida, najprije trebamo izračunati kolika je masa 10,7 mol natrijeva hidroksida. To ćemo izračunati tako da množinu natrijeva hidroksida pomnožimo s molarnom masom natrijeva hidroksida:

m(NaOH) = n(NaOH)∙M(NaOH) = 10,7 mol ∙ 40,0 g/mol = 428 g

Sada kada znamo i masu vode, i masu natrijeva hidroksida, možemo izračunati maseni udjel natrijeva hidroksida u smjesi:

w(NaOH) = m(NaOH) / (m(NaOH) + m(H2O))
= 428 g / (428 g + 1000 g) = 29,97 %.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija