sto su reakcije adicije,za koje su spojeve karakteristični i koji reagensi sudjeluju najčešće u tim reakcijama

Ime i prezime: Lana Čuljak lanacljak18@net.hr

 


U organskoj kemiji adicije su kemijske reakcije u kojima atomi povezani dvostrukim ili trostrukim vezama na sebe primaju nove atome ili skupine, pri čemu dvostruke veze prelaze u jednostruke, odnosno trostruke u dvostruke. Tipični supstrati za adicije su, dakle, spojevi koji sadrže dvostruke i trostruke veze, što će reći alkeni i alkini, ali moguće su i adicije na spojeve kod kojih višestruke veze postoje i između (ugljikovih i) drugih atoma, poput kisika, dušika ili sumpora. Za tvari koje se adiraju karakteristično je da imaju vezu koja se (barem u uvjetima specifičnima za adiciju) lako može pocijepati, tako da se dobiju dva dijela molekule od kojih će po jedan završiti na svakom od atoma povezanih dvostrukom vezom. Od mnoštva takvih spojeva vrijedi spomenuti vodik, halogene elemente, vodu i halogenovodike.
Mnoštvo primjera adicije naći ćeš upišeš li u tražilicu E-škole izraz "adicij".

U anorganskoj kemiji, konkretno u kemiji koordinacijskih spojeva, postoje i tzv. oksidativne adicije kod kojih na istom (metalnom) atomu završe dva nova atoma ili skupine.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija