Pozdrav, možete li riješiti ovaj zadatak: Izračunajte Ems ovog članka: Pt(s)/ H2(g, 1.0 bar)// HCl(aq, 0.075 m)/HCl(aq, 1.0 M)/H2(g, 1.0 bar) 0 Pt(s) Hvala!

Ime i prezime: Mirna Dragić

 


Oba polučlanka su vodikove elektrode, s tim da bi onaj desni trebao biti standardna vodikova elektroda. To znači da trebaš samo izračunati redukcijski potencijal lijevog polučlanka te ga oduzeti od desnog (0 V), za što će ti trebati Nernstova jednadžba:

E = E0 − RT/zF ln ared/aox

Za aktivitet, odnosno fugacitet vodika nadobudno ćemo reći da iznosi 1, dok ćemo aktivitet vodikovih kationa u otopini još nadobudnije izjednačiti s brojčanom vrijednošću koncentracije. Za temperaturu pak ne treba biti previše nadobudan da bi se pretpostavilo da iznosi 25 °C. Sve skupa, to omogućava da se napon polučlanka računa prema formuli:

E = 0 V − RT/F ln a(H2)/a(H+)

= RT/F ln a(H+)

= RT/F ln (c(H+)//mol/L))

To bi trebalo dati − 0,67 V, što će reći da je napon članka 0,67 V.

Pored već spomenutog primjera, u kojemu sam krivo rekao da je z za redukciju protona u vodik jednak 2, preporučio bih zagledati se malo u Sikiričinu Stehiometriju, tj. u poglavlje o elektrokemiji. Jedan ili dva primjera teško da su dovoljna da se ovlada ovim gradivom.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija