Pozdrav! Imam pitanje iz fizikalne kemije, koje je djelomično povezano sa entalpijom, odnosno sa volumnim radom. Kada kamion pređe preko leda, taj led se može pretvoriti u tekućinu. Zanima me način na koji se to kemijski može objasniti, odnosno razmišljam li u pravom smjeru. Kada kamion pređe preko leda, molekule vode će se zgusnuti jer kamion djeluje velikom silom zbog velike mase (F=m*g), znači zgnječiti će led pod velikim pritiskom, smanjiti će volumen vode na kojem se ona može pojavljivati, a smanjeni volumen uzrokuje pojavu tekućine jer volumen tekuće vode je manji od volumena leda iste mase. ali i dalje nisam sigurna kako to točno povezujemo sa volumnim radom ? Unaprijed hvala, i sretni blagdani! :)

Ime i prezime: Zrinka Bašković nikolinaboskovic@yahoo.com

 


Pod kotačima kamiona tlak je toliki da je voda stabilnija kao tekućina, negoli kao krutina. Zbog toga će se led taliti. Ako je tlak stalan, volumni rad bit će jednak umnošku tlaka i promjene volumena. U konkretnom slučaju tlak će biti jednak zbroju atmosferskog tlaka i omjera težine kamiona i površine preko koje tlači led, dok će promjena volumena biti jednaka volumnoj razlici leda i vode.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija