Što je molekulska a što empirijska formula

Ime i prezime: Dervisevic Robert robertd@bih.net.ba

 


Empirijska formula pruža sljedeće informacije:

- iskazuje od kojih je vrsti atoma spoj sačinjen spoj,
- koji je najmanji cjelobrojni omjer u kojem ti atomi tvore spoj.

Empirijska formula natrijevog klorida je NaCl iz čega možeš pročitati da je natrijev klorid sačinjen od natrijevih i klorovih atoma (iona) i da je njihov brojevni omjer 1:1. Zapravo su kemijske formule ionskih spojeva u svojoj naravi empirijske formule, jer iskazuju od koje vrsti iona je spoj sačinjen i koji je njihov brojevni omjer.

U slučaju molekularnih spojeva (grubo rečeno kovalentnih spojeva) stvar postaje složenija te je bilo potrebno stvoriti novu vrstu kemijske formule - molekulsku formulu.
Molekulska formula točno iskazuje od koliko je i od kojih atoma sačinjena molekula nekog spoja.

Primjerice, molekulska formula benzena je C6H6 - molekulu sačinjava točno 6 ugljikovih i 6 vodikovih atoma. Empirijska formula benzena je CH - spoj je sačinjen od ugljikovih i vodikovih atoma, a njihov najmanji cjelobrojni omjer je 1:1.

Fosforov(III) oksid, empirijska formula P2O3, a molekulska formula P4O6.

Fosforov(V) oksid, empirijska formula P2O5, a molekulska formula P4O10.

U mnogim slučajevima su empirijska i molekulska formula jednake - H2O, HCl, SO2...

Ponekad, različiti spojevi imaju iste empirijske formule. Navedeno je da je empirijska formula benzena CH, no ista je i empirijska formula etina, čija je molekulska formula C2H2.
Empirijska formula svih alkena je CH2, ali su im molekulske formule različite (eten - C2H4, propen - C3H6, buten C4H8...).
Istu empirijsku formulu kao alkeni imaju i cikloalkani poput ciklopropana, ciklobutana, ciklopentana...

Nadam se da je sad jasnije.

Pozdrav.

Odgovorio: Nenad Judaš   judas@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija