25cm3 oksalne kiseline neutralizira se s 28,6cm3 otopine natrijeva hidroksida nazivne koncentracije 0,1moldm-3 (f=0,934). 25cm3 iste otopine oksalne kiseline ekvivalentno je sa 23.8cm3 otopine kalijeva permanganata. kolika je koncentracija otopine kalij-permanganata?

Ime i prezime: Marta Severović martaseverovic16@gmail.com

 


Prvo ti trebaju dvije kemijske jednadžbe:

2 NaOH + H2C2O4 → Na2C2O4 + 2 H2O

2 MnO4 + 5 H2C2O4 + 6 H+ → 2 Mn2+ + 10 CO2 + 8 H2O

Iz njih ćeš direktno vidjeti koji je brojčani omjer ekvivalentnih množina. U slučaju natrijeve lužine za potpunu reakciju vrijedi:

n(NaOH) = 2∙n(H2C2O4)

dok će kod oksidacije hipermanganom vrijediti:

n(KMnO4) = 2/5∙n(H2C2O4)

Spomenute množine usput povezuju i volumene i koncentracije:

c(X) = n(X)/V(otopina)

Ono što ti još preostaje da koncentraciju kalijevog permanganata izraziš preko množine kalijevog permanganata i volumena otopine, zatim množinu kalijevog permanganata izraziš pomoću množine oksalne kiseline, tu množinu pomoću množine natrijevog hidroksida, a množinu natrijevog hidroksida konačno pomoću volumena i koncentracije otopine. Ako ne znaš što su nazivna koncentracija i neimenovani "faktor f". reći ću samo da ćeš množenjem njih dvoje dobiti stvarnu koncentraciju natrijeve lužine.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija