U odmjernu tikvicu od 100mL otpipetirano je 10ML otpine H2S04 (c=0.01M) i 10ml otopine Ba (N03)2 (c=0.012M), pri cemu je doslo do talozenja tesko topljivog Barijeva sulfata. Tikvica je do oznake dopunjena deioniziranom vodom. Izracunajte pH otopine u tikvici

Ime i prezime: Hana Taradi hanataradi@hotmail.com

 


Duhovit zadatak!

Izračunaš li množine reaktanata (ili njihove koncetracije u reakcijskoj smjesi), naći ćeš da je barijev nitrat u suvišku tj. da će se utrošiti sva sumporna kiselina. Dok bi za računanje pH otopine sumporne kiseline trebalo malo truda, budući da ona potpuno disocira samo u prvom stupnju, s dušičnom kiselinom taj problem ne postoji, tako da se tvoj posao svodi na uočavanje toga da je koncentracija nastale dušične kiseline dvostruko veća od koncentracije sumporne kiseline i računanje pH iz te koncentracije.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija