Odredite molekulsku formulu organskog spoja ako je spaljivanjem 2.657g spoja dobiveno 5.075g CO2 i 3.116g H2O. Ostatak mase organskog spoja cini kisik, a njegova je molarna masa 46,08g/mol. Ja sam izracunala omjer vodika ugljika i kisika te dobila da je Ef CH3O, ali onda mi krivo dode ako stavim u omjer Mr i Er.

Ime i prezime: Tamara Hunjak tamara.hunjak15@gmail.com

 


Iz omjerâ masa, odnosno množina ugljikovog dioksida i vode stvarno ćeš dobiti da se ugljik i vodik u spoju nalaze u omjeru 1 : 3. Međutim, to ne govori ništa o njihovoj količini u odnosu na kisik, a niti o broju tih atoma u molekuli spoja. Kako znaš i masu uzorka i molarnu masu spoja, te brojeve možeš izračunati direktno, dijeleći množine atomâ pojedinih elemenata s množinom spoja:

N(C, spoj) = n(C)/n(spoj)

= n(CO2)/n(spoj)

= (m(CO2)/M(CO2))/(m(spoj)/M(spoj))


N(H, spoj) = n(H)/n(spoj)

= 2∙n(H2O)/n(spoj)

= (2∙m(H2O)/M(H2O))/(m(spoj)/M(spoj))


Dalje samo još trebaš vidjeti koliko atomâ kisika nedostaje molekuli spoja, da bi joj molarna masa odgovarala zadanoj.


Zadatak isto tako možeš riješiti i preko masenih udjela elemenata, što je detaljno opisano ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija