Pozdrav, Prosječni maseni udio vode u čovjeku je 65%. Izračunaj koliko otprilike molekula vode ima u čovjeku težine 50 kg. Unaprijed puno hvala 😄

Ime i prezime: Ema Macak Macak.ema2@gmail.com

 


Logika je otprilike ovakva:

Broj molekula možeš dobiti ako njihovu ukupnu masu podijeliš s masom jedne molekule.

Masu jedne molekule dobit ćeš pomnožiš li njezinu relativnu molekulsku masu s unificiranom atomskom jedinicom mase (u = 1,6605 ∙ 10‒24 g).

Relativnu molekulsku masu dobit ćeš ako pozbrajaš relativne atomske mase svih atomâ koji grade tu molekulu.

Ukupnu masu vode u čovjeku dobit ćeš pak pomnožiš li masu čovjeka s masenim udjelom vode u njemu.


Alternativno, broj molekula možeš dobiti i ako njihovu množinu pomnožiš s Avogadrovom konstantom (L = 6,022 ∙ 1023 / mol).

Množinu ćeš pak dobiti podijeliš li masu spoja s njegovom molarnom masom.

Molarnu masu dobiješ pak tako da relativnoj molekulskoj masi dopišeš jedinicu g/mol. Pored toga, možeš ju dobiti i tako da relativnu masu masu pomnožiš s unificiranom atomskom jedinicom mase i Avogadrovom konstantnom. Potonji račun svakako preporučam izvesti.

Pozdrav,

P. S. Težina se ne mjeri u kilogramima, nego u njutnima. Ono što se mjeri u kilogramima zove se masa.

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija