Šta je donorsko-akceptorska veza? Ne razumem zašto je ona tip kovalentne veze ako se na kraju dobije jonska veza npr. između NH4 i Cl.

Ime i prezime: Jovana Ristić jovanaristic00@gmail.com

 


U kontekstu kovalentnih veza, donorsko-akceptorska veza je ona veza kod koje oba elektrona veznog para potječu od istog atoma. Tipični primjeri takovih veza nalaze se u kemiji koordinacijskih spojeva, ali ima ih i u molekulama spojeva poput sumporne kiseline.
Veze između ionâ u amonijevom kloridu nisu oda te vrste. Tamo je prisutan ekstreman tip vodikove veze, budući da su i donor i akceptor veze nabijeni. Može se reći i da je veza ionska, s jakim karakterom vodikove.
Međutim, držiš li se samo amonijevog kationa, lako ćeš primijetiti da od četiri vodikova atoma koji su vezani za dušikov jedan nije došao kao atom, nego kao proton s klorovodika. To znači da su oba elektrona izvorno dušikova, odnosno da imaš donorsko-akceptorsku kovalentnu vezu. Doduše, ta se veza od preostale tri ni po čemu ne razlikuje, amonijev kation savršeno je (tetraedarski) simetrično biće.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija