Postovanje... Molim vas da li mi mozete objasniti sto znaci "inducirani"... npr: kod Van der Waalsovih sila, dipol-inducirani dipol, inducirani dipol- inducirani dipol....

Ime i prezime: Ivan Sver donquiote21@gmail.com

 


Dipol je naziv za pojavu neravnomjerne raspodjele naboja, tj. za pojavu koju opažamo kada se na nekom objektu (npr. ionu ili molekuli) težišta pozitivnog i negativnog naboja ne poklapaju u istoj točki.

Uzmemo li neku molekulu u kojoj su naboji potpuno simetrično raspodijeljeni, npr. molekulu dušika, N≡N, ili ugljikova dioksida, O=C=O, i približimo li joj neku molekulu koja ima stalni dipolni moment, npr. molekulu klorovodika, H–Cl, molekula sa stalnim dipolnim momentom izazvat će (tj. potaknut će, uzrokovat će, inducirat će) polarizaciju molekule koja do maločas nije imala dipolni moment, i tada govorimo o induciranom dipolnom momentu. Ta je pojava slična pojavi koju opažamo kada komadu željeza približimo magnet; komad željeza koji do maločas nije bio magnetičan odjednom postaje magnetičan.

Do nastajanja induciranog dipola dolazi zbog privlačenja suprotnih i odbijanja istoimenih naboja. Npr. u molekuli klorovodika težište negativnog naboja smješteno je na atomu klora, jer je klorov atom elektronegativniji od atoma vodika. Ako molekulu klorovodika primaknemo molekuli dušika tako da je atom klora orijentiran prema jednom od dvaju dušikovih atoma, dakle ovako: H–Cl---N≡N, tada će negativni naboj smješten na atomu klora odbiti, odgurnuti, "otpuhati" dio negativnog naboja s dušikova atoma bližeg molekuli klorovodika prema dušikovu atomu daljem od atoma klora, pa će dušikov atom bliži molekuli klorovodika postati blago elektropozitivan, a onaj drugi, dalji od molekule klorovodika, elektronegativan. Na taj je način molekula dušika, koja do maločas nije bila dipolna, postala inducirani dipol. Ona će to ostati dokle god uz nju stoji molekula klorovodika. Onog trenutka kada se molekula klorovodika makne, inducirani dipol nestaje.

Da smo molekulu klorovodika orijentirali obrnuto, ovako: Cl–H---N≡N, tada bi dušikov atom bliži molekuli klorovodika postao djelomično negativno, a dušikov atom dalji od molekule klorovodika pozitivno nabijen.

Više o pojavi induciranih dipola možeš pročitati npr. na Wikipediji (preferiram englesku verziju) te u svojim udžbenicima kemije.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija