SADRŽAJ

Predgovor

1.  TVARI 8

1.1. Elementarne tvari 8

1.2. Kemijski spojevi 11

1.3. Periodni sustav kemijskih elemenata. 13

1.4. Porijeklo imena kemijskih elemenata. 19

1.5. Plemeniti plinovi 21

Pitanja i zadaci 1. 22

2. FORMULA KEMIJSKOG SPOJA.. 22

2.1. Relativna molekulska masa. 24

2.2. Molarne veličine. 25

2.3. Molarni volumen plinova. 28

2.4. Opća plinska jednadžba. 30

Pitanja i zadaci 2. 34

3. OKSIDI, KISELINE, BAZE I SOLI 35

3.1. Autoionizacija vode. 36

3.2. Oksidi i njihove reakcije s vodom.. 36

3.3. Neutralizacija kiselina i baza. 38

3.4. Reakcije halogenih elemenata. 39

3.5. Reakcije hidrida. 39

Pitanja i zadaci 3. 40

4. OKSIDACIJA I REDUKCIJA.. 40

4.1. Oksidacijski broj 43

4.2. Jednadžbe redoksreakcija. 44

Pitanja i zadaci 4. 48

5. ATOMI 48

5.1. Građa atoma. 52

5.1.1. Thomsonov model atoma. 54

5.1.2. Otkriće radioaktivnosti 54

5.1.3. Rutherfordov model atoma. 56

5.1.4. Subatomske čestice. 57

5.1.5. Protonski i maseni broj - izotopi i izobari 58

5.1.6. Relativna atomska masa, Ar 59

5.1.7. Koliko su veliki atomi 60

5.2. Građa elektronskog omotača atoma. 61

5.2.1. Od čega se sastoji svjetlost 62

5.2.2. Emisijski spektar vodika. 63

5.2.3. Kvanti energije. 64

5.2.4. Bohrov model vodikova atoma. 65

5.2.5. Bohr-Sommerfeldov model atoma. 67

5.2.6. Elektronska konfiguracija. 69

5.2.7. Periodni sustav elemenata i struktura atoma. 70

5.2.8. Kvantno-mehanički model atoma vodika. 71

Pitanja i zadaci 5. 75

6. KEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA.. 76

6.1. Ionska veza. 77

6.2. Valencija u spojevima s ionskom vezom.. 78

6.3. Ionski kristali 79

6.4. lonski radijusi 81

6.5. Energija ionizacije. 82

6.6. Afinitet prema elektronu. 84

6.7. Born-Haberov ciklus. 85

6.8. Kovalentna veza. 87

6.9. Pravilo okteta - jednostruka kovalentna veza. 89

6.10. Kovalentni i van der Waalsov radijus. 89

6.11. Višestruke kovalentne veze. 90

6.12. Usmjerenost kovalentnih veza. 92

6.13. Utjecaj nepodijeljenog elektronskog para. 95

6.14. Elektronegativnost 96

6.15. Polarnost molekula. 97

6.16. Međumolekulske sile. 99

6.17. Vodikova veza. 101

6.18. Metalna veza. 103

6.19. Dislokacije. 106

6.20. Slitine. 108

6.21. Recikliranje metala. 109

Pitanja i zadaci 6. 111

7. KRUTINE.. 112

7.1. Morfološka svojstva kristala. 113

7.2.  Struktura ili unutarnja građa kristala. 116

7.3. Alotropija i polimorfija. 118

7.4. Difrakcija rendgenskih zraka na kristalima. 120

Pitanja i zadaci 7. 124

8. PROMJENE AGREGACIJSKIH STANJA TVARI 125

8.1. Taljenje leda. 126

8.2. Fazni dijagram za vodu. 128

8.3. Sublimacija. 129

8.4. Fazni dijagram sustava olovo - kositar 131

8.5. Krivulja hlađenja stearinske kiseline. 132

Pitanja i zadaci 8. 134

9. TEKUĆINE.. 134

9.1. Struktura tekućina. 135

9.2. Viskoznost tekućina. 135

9.3. Napetost površine tekućina. 137

9.4. Tlak para tekućina. 138

9.5. Otapalo i otopljena tvar 140

9.5.1. Otapanje soli u vodi 141

9.5.2. Topljivost plinova u vodi 144

9.6. Voda i život kakav poznajemo. 145

Pitanja i zadaci 9. 147

10. PLINOVI 147

10.1. Kinetička teorija plinova. 148

10.2. Raspodjela brzina molekula plina. 150

Pitanja i zadaci 10. 151

Pogovor