Zanima me sve o solima? Kako znati kada je molekula polarne građe?


Pitanje postavio: Ana Ljvar: ljana@yahoo.com

 


Evo jednog pitanja s prijamnog ispita: (PMF-biolozi)

Polarna molekula je:
a) CO2
b) HBr
c) H2
d) BF3
e) CH4

Imrovizacija preko vektora. Matematički je nekorektno utoliko ±to se radi o priručnom sredstvu za najlak±e promatranje molekula, no postoje i inducirani dipoli, postoje sloµenije molekule isl. Naboj atoma NIJE usmjeren u prostoru, a vektor je USMJERENA veličina, te je način određjivanja čista improvizacija. Morali bi povući bezbroj vektora oko tog atoma. Atom se i pomiće. Odabrali smo jedan, koji nam treba. I rekli da je postojan. Na nivou elementarne kemije ovi vektori su ISPOMOĆ koja se crta u glavi, (nikako ne i na ploći), i ni u kom slučaju NIJE PRAVILO. Ovo je samo pomoćno objasnjenje za lak±e razumijevanje. Kad se jednom naući raspoznavati molekule, gleda se da li je neki atom ne±to pozitivniji a drugi ne±to negativniji i neče se vi±e nikad upotrijebiti raspoznavanje preko vektora. Smjer je po dogovoru od pozitivnog kraja ka negativnom. O=C=O Neka je hvati±te vektora na Ugljiku, a zavr±ava na Kisicima. Imamo dva vektora okrenuta jedan od drugoga, a koji su jednake duµine i suprotnih smjerova. Rezultantni vektor je nula. (Zatvaraju kut od 180 stupnjeva.) H---Br Neka je hvati±te vektora na Vodiku, a zavr±ava na Bromu. Tom vektoru nije suprotstavljen niti jedan drugi vektor, te je ujedno i rezultantni vektor. H---H Ne moµemo postaviti vektor. BF3 Ako gledamo hvati±te vektora na Boru i zavr±etak na Fluoru, vidimo da se radi o tri vektora istog iznosa koji se iz vrhova trokuta spajaju u sredini. Nema rezultantnog vektora. CH4 je tetraedarska molekula koja nema rezultantni vektor. Neke od polarnih molekula: H20, CH3OH, HF..... Potrebno je nacrtati molekulu prostorno. Vidimo da postoji rezultanta kod navedenih molekula. Npr. ne±to sloµeniji alkoholi: CH3 je jedna grupa, a OH druga grupa kojoj ćemo nacrtati samo jedan nama potreban vektor. On ide od CH3 grupe prema OH, i ujedno je rezultantni. Nečemo crtati vektore Ugljik-Vodik jer nam nisu vaµni. Grupa CH3 je dovoljno pozitivna da je gledamo kao grupu.

Propanol: CH3CH2CH2---OH. I opet, CH3CH2CH2 je jedna grupa, OH je druga, vektor koji je potreban je jedan.

TETRAEDRI:

Poznata polarna voda. H2O Dva vektora od Vodika ka Kisiku. Molekula je tetraedar, a to znaći da je rezultantni vektor (ima ga) u sredini izmeđju ta dva. Ni±ta ga ne poni±tava.

Amonijak: NH3 je tetraedar, (vektori sada idu ka N) i rezultantni je izmeđju tri vektora tetraedra. Nista ga ne poni±tava.

Metan: CH4 je tetraedar, tri vektora su postavljena kao i kod amonijaka, ali postoji i četvrti, koji poni±tava rezultantni vektor. Ukupno nema rezulantnog. I ovo nije polarna molekula. Moµda je najbolje pogledati Dipoli.doc:

Odgovorio: Tanja Maričić Tatjana.Maricic@public.srce.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back