Da li je kovalentna veza elektrostatske prirodi?


Pitanje postavio: Vedran Vekić: vladimir.vekic@zg.tel.hr

 


Čini mi se da sam već odgovarao na neko slično pitanje. Dakle odgovor je NE kovalentna veza nije elektrostatske prirode, već se zasniva na formiranju zajedničkog elektronskog para. U vezi s kovalentonom vezom u knjizi Opća i anorganska kemija (I. Filipović, S. Lipanović) stoji: "Prema klasičnoj Lewisovoj oktetnoj teoriji valencije kovalentna veza nastaje takođjer iz nastojanja atoma da međjusobno povezani postignu stabilniju elektronsku konfiguraciju atoma plemenitog plina, odnosno oktet. Zbog toga kod kovalentne veze, za razliku od ionske veze, atom ne predaje elektrone drugom atomu, već svaki od njih daje po jedan elektron i stvore jedan zajednički elektronski par ili vi±e. Ti zajednički elektronski parovi, koji pripadaju i jednoj i drugoj jezgri, povezuju oba atoma, tj. čine izmeđju njih atomsku ili kovalentnu vezu...Dakle općenito moµemo kazati da kovalentna veza nastaje stvaranjem zajedničkih elektronskih parova."

Čistu kovalentnu vezu će imati svi spojevi dva istovrsna atoma (H2, O2, N2, itd.), no ako su kovalentnom vezom povezani atomi različitog afiniteta za elektrone vjerojatnost nalaµenja elektrona uz svaki atom neče biti podjednaka. Atomi s većim afinitetom za elektrone jače privlaće elektronski oblak kovalentne veze, pa dolazi do asimetrične raspodjele negativnog naboja u molekuli. Jedan dio molekule postaje relativno negativno nabijen (kome je bliµi elktronski par, odnosno kod kojeg je gu±ći elektronski oblak), a drugi postane relativno pozitivno nabijen. Takve dipolne molekule imaju djelomično kovalentni, a djlomi±čno ionski karakter veze. Najtipičnija dipolna molekula je H2O, elektronegativniji kisik jače privlaći elektrone pa se oko njega stvara stanoviti negativni naboj, d-, a oko vodika stanoviti pozitivni naboj, d+ . Električni dipol molekule vode je vektor sa smjerom:

            H d+ 
     d-  /
       O ?
     d-  \
            H d+   

Nije nuµno da dipolna molekula sadrµi raznovrsne atome, npr. molekula ozona (O3) posjeduje stalni dipolni moment premda su svi atomi istovrsni.

                  O d-
     d+/
       O?
     d+\
           O d-   

Razlog je u manjoj elektronskoj gustoći oko centralnog kisikovog atoma.

Nadopuna: Svi atomi i sve molekule posjeduju elektrone s negativnim nabojem i protone s pozitivnim nabojem, pa je nuµno da postoje i elektrostatske interakcije izmeđju tih naboja. Dakle i u molekulama povezanim kovalentnom vezom kao npr. H2, O2, Cl2, itd. postoje elektrostatske interakcije izmeđju elektrona i protona u jezgrama. Ako se pitanje odnosilo na to onda je svakako odgovor da i kovalentna veza ima elektrostatsku prirodu, no na ovo pitanje moµemo gledati i drugačije. Kod spojeva s preteµno ionskim karakterom veze javlja se razlika u raspodjeli naboja oko pojedinog atoma ±to rezultira elektrostatskom privlačnom silom izmeđju atoma u spoju, npr. u spojevima kao sto su HCl, H2O kaµemo da vodikov atom ima oksidacijski broj +1, klorov -1, a kisikov -2. S druge strane u spojevima istih atoma povezanim čistom kovalentnom vezom (H2, Cl2, O2) razlike u raspodjeli naboja oko atoma nema, pa je oksidacijski broj svih atoma nula.

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back