Zbog čega se berilij veµe sa klorom s kovalentnom vezom ako se zna da je berilij metal a klor nemetal pa takva veza mora biti ionska veza?


Pitanje postavio: Tomislav Petrović

 


Podjela atoma na metale i nemetale je korisna, jer nam odmah kaµe ne±to o svojstvima pojedinih atoma. Ipak, kod takvih podjela treba biti oprezan, jer odstupanja izmeđju različitih atoma "metala" kao i različitih atoma "nemetala" mogu biti znatna. Kruta razmi±ljanja o atomima treba odbaciti. Niti jedan atom nije apsolutni nemetal nit apsolutni metal, a dokaz za to je da nepostoji niti jedan spoj s 100% ionskom vezom, čak i LiF ima malo kovalentnog karaktera veze. Dobar primjer da razvrstavanje elemenata na metale i nemetale nije uvjek najsretnije rje±enje je vodik, o poloµaju kojeg je vođjena rasprava pro±le godine. ©to se tiće berilija, njegovi atomi međjusobno se povezuju metalnom vezom kao i kod drugih zemnoalkalijskih metala, no za razliku od drugih atoma iz te skupine berilijevi spojevi s drugim elementima periodnog sustava imaju preteµno kovalentni karakter. Čak i u spoju s najelektronegativnijim elementima, O i F, karakter veze ostaje preteµno kovalentan. U knjizi "Opća i anorgaska kemija" autora I.Filipović i S. Lipanović dani su su±tinski razlozi ovakvog pona±anja: "...Spojevi berilija razlikuju se od spojeva ostalih zemnoalkalijskih metala zbog malog radijusa Be2+ -iona, te relativno velike energije ionizacije i relativno velike elektronegativnosti ovog elementa. Mali radijus s dva naboja ukazuje na veliku polarizacijsku moć Be2+ -iona koja povečava kovalentni karakter spojeva berilija. Relativno velike vrijednosti energije ionizacije, osobito u odnosu na druge elemente ove skupine, ukazuju na energetske pote±koće pri nastajanju Be2+ -iona. I konačno, relativno velika vrijednost koeficjenta elektronegativnosti pokazuje da postoji samo vrlo ograničen broj elemenata koji u spoju s berilijem mogu imati dovoljnju razliku elektronegativnosti karakterističnu za ionske spojeve." U knjizi "Advanced Inorganic Chemistry" autora F. A. Cotton i G. Wilkinson pi±e:"...polarizacija aniona daje određjeni stupanj kovalentnosti spojevima magnezija i daje kovalentni karakter spojevima s berilijem. Stoga se ionski radijus Be2+ -iona moµe samo procijeniti; omjer naboj/radijus kod Be2+ -iona je veči nego li u jednog drugog kationa s izuzetkom H+ i B3+, koji se takođjer ne javljaju kao takvi u kristalima. Najbliµi omjer naboj/radijus se javlja kod iona Al3+, pa postoji i određjene sličnosti u kemiji Be i Al...".

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back