Na koji se način mogu pročistiti povr±inske vode?


Pitanje postavio: Kre±imir: loncar@hpd.botanic.hr

 


Prema prispjelim pitanjima jasno je da većinu sudionika projekta pored određenih problema i pitanja muče općeprisutni problemi koji se mogu svrstati pod zajednički naziv ekologija. Za rje±avanje problema ekologije nije dovoljan samo jedan stručnjak tj samo jedno pordučje (biologija, kemija, meteorologija geografija) već uspje±no probleme mogu rijesiti samo multidisciplinarne istraµivačke grupe.

Povr±inske vode (u ovom slučaju rijeku Česmu) treba promatrati kao sloµen sustav koji se sastoji od niza cjelina. Ako poku±amo razlučiti koji su potencijalni zagađivači s uspjehom moµemo prepoznati samo najveće. Kao kemičar mogu govoriti o izvorima nitrata, nitrita fosfata kao posljedica prihrane agrikultura umjetnim gnojivima (mislim da je to glavni izvor spomenutih oneči±ćenja u vodotoku Česme). Također ne mali utjecaj imaju i kanalizacijski sustavi koji se iz cijelog slivnog područja upućuju prema Česmi. Na ovom mjestu bi pomoć o slivnom području i o eventualnim količinama kanalizacijskih voda potraµio od geografa. Pored nitrata sa poljoprivrednih zemlji±ta dolaze i mnogo opasniji spojevi koji se koriste u za±titi usjeva i ostalih poljoprivrednih kultura. Na ovom mjestu su također neophodni podaci koje posjeduju geografi jer oni mogu procijeniti u kojoj mjeri se određene poljoprivredne povr±ine siju s određenim kulturama te onda kemičar na temelju na trµi±tu dostupnih za±titnih sredstava moµe pretpostaviti o kojim se spojevima radi te ih na taj način moµe puno lak±e detektirati i odrediti njihovu količinu. Također nije rijedak slučaj da se vodotoci zagađuju s biolo±kim materijalom (primjerice uginula stoka i µivotinje) sto također doprinosi kemijskoj zagađenosti o kojoj kemičar nije u stanju ni±ta reci ako uz sebe nema biologa koji zna koji se mikroorganizmi nalaze u takvim materijalima i koji su produkti raspada. (Neophodna suradnja s biolozima) Dijelom zagađenju doprinose i oborine (ki±a) u kojima se nalaze otopljeni plinovi ili spojevi koji vjerojatno nisu produkt zagađenja u blizini već su ih kao posljedica ispusnih plinova (industrijskih) do vodotoka donijeli oblaci. ©to o tome moµe znati kemičar? (Neophodna suradnja s fizičarima, tj meterolozima) Dolazimo do pitanja industrijskog zagađenja, najveći problem ekologa. Taj se problem moµe rije±iti na taj način da poznajete koja se industrija nalazi na slivnom području te da uz to poznate i industrijske procese, jer nerijetko predstavnici kompanija i privatni poduzetnici ne µele dati podatke koje sve spojeve ispu±taju u okoli±. Pored ovih stalnih izvora zagađenja pojavljuju se i povremena koje moµemo svrstati u kriminalne radnje a vezani su od bacanje otpada u za to zabranjena mjesta. Nije rijetko da Česma nosi plastične karnistere (±to se u njima nalazi?), stare gume, plastične vreće zagonetnog sadrµaja, odbačene perilice rublja i peci, O tome koji produkti nastaju kao posljedica takvih djelatnosti mogu se načiniti doktorske disertacije, napisati knjige, radovi ...

O PROČI©ĆIVANJU

Na koji način pročistiti povr±inske vode .... moje je mi±ljenje da to nije moguće, potrebno je problem postaviti drugačije. Djelatnost mora biti usmjerena prema tome da se onemogući zagađenje. Pri čemu svoj doprinos neće dati nikakav zakon, represija ni propis, doprinos moraju dati svi tj. svaki čovjek. Osnovni motiv djelovanja mora biti MISLI GLOBALNO - DJELUJ LOKALNO Pročistit moramo kanalizacijske sustave, industrijske vode, na tvorničke dimnjake moµemo ugraditi filtre, moµemo pronaći način poljoprivredne proizvodnje koja neće toliko ovisiti o za±titnim sredstvima i umjetnim gnojivima. No isto tako moramo djelovati u smjeru informiranja i stalnog upozoravanja javnosti na ekolo±ke probleme i propuste. Potrebno je razvijati vlastita tehnolo±ka rje±enja koja u minimalnom stupnju interferiraju s okoli±em, a ne kupovati zastarjelu tehnologiju koja je u dobroj mjeri zagadila zapadni svijet.

Prema tome jo± jednom zahvaljujem Kre±imiru koji je potaknuo ovu vaµnu raspravu te se nadam da će se i ostali priključiti i dati svoje viđenje problema.

Odgovorio: Goran Stefanic stefanic@rudjer.irb.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back