Koja je vrsta molekula CuSO4 X 5 H2O? Je li to kompleksna molekula ili neka druga, i kako izgleda njezina struktura u prostoru?


Pitanje postavila: Ines: ortordzs@iskon.hr

 


Prvo bih htio naglasiti da je CuSO4 x 5H2O (popularna modra galica) ionski spoj i kao takav smatramo da se ne sastoji od neutralnih molekula, već od ogromnog broja iona koji sačinjavaju nekakav kristal. Dakle, molekula CuSO4 x 5H2O ne postoji, već govorimo o formulskoj jedinki tog spoja.

To je sluµbeno...

Međutim, proučavanje kristalne strukture modre galice pokazalo je da se kristal sastoji od kompleksnih bakrovih (II) kationa na koje su kao ligandi vezane četiri molekule vode u jednoj ravnini (tako da te četiri molekule vode sačinjavaju četverokut s bakrovim ionom u sredini). Udaljenosti između bakrovih iona i tih molekula vode su 1,948 i 2,046 A (angstroma). Osim tih molekula vode, na bakrove katione su skoro okomito na spomenutu ravninu koordinacijski vezana jo± i dva sulfatna aniona tako da je udaljenost Cu - O (sulfatni) 2,442 A. Svaki od tih sulfatnih aniona povezuje ukupno dva bakrova iona, tako da se kristal modre galice zapravo sastoji od beskonačnih polimernih) lanaca formule: .SO4...Cu(H2O)4...SO4...Cu(H2O)...SO4...itd...

Između tih lanaca nalaze se dodatne molekule vode (to je ona peta voda) koje su vezane vodikovim vezama sa sulfatnim ionima i onim molekulama vode koje okruµuju bakar. Sve to moµda zvući malo zamr±eno, ali sad ubrzo posla ću mail s slikom, koordinatama atoma u kristalnoj strukturi i programčićem koji crta strukture molekula. U međuvremenu, evo grube skice:

      H2O OH2     H2O OH2
   O    \ /    O   \ /       O
.O-S-O---Cu--O-S-O--Cu----O-S-O----Cu----O-S-O.
   O    / \    O   / \       O
      H2O OH2    H2O OH2


Iako kristal modre galice moµemo gledati i kao slagalinu takvih polimernih lanaca (koji su u cjelini neutralne molekule), jos uvijek je besmisleno govoriti o molekuli CuSO4 x 5H2O, zar ne?

Ako nekog zanima nesto vise o tome kako se odredjuju strukture molekula koje grade kristal i o kemiji kompleksnih spojeva ili ako nekog zbunjuju neki pojmovi iz ovog mail-a, pisite! Zato smo ovdje, zar ne?

Odgovorio: Tomislav Fri±čić friscic@zoak.pmf.hr

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-ąkola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.
geografija kemija biologija astronomija fizika

copyright 1999-2000 e_ąkola_________kemija odgovoreno 01.02.2000.
back